1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Дана політика обробки персональних даних складена відповідно до вимог Закону України від 01.06.2010 року №2297-VI «Про захист персональних даних» та визначає порядок обробки персональних даних та заходи щодо забезпечення безпеки персональних даних ФОП "Самойленко Д.В." (далі - Оператор).
1.1. Оператор ставить своєю найважливішою метою і умовою здійснення своєї діяльності дотримання прав і свобод людини і громадянина при обробці його персональних даних, в тому числі захисту прав на недоторканність приватного життя, особисту і сімейну таємницю.1.2. Дана політика Оператора щодо обробки персональних даних (далі - Політика) застосовується до всієї інформації, яку Оператор може отримати про відвідувачів веб-сайту https://funnytime.org/.
2. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ПОЛІТИЦІ
2.1. Автоматизована обробка персональних даних - обробка персональних даних за допомогою засобів обчислювальної техніки;2.2. Блокування персональних даних - тимчасове припинення обробки персональних даних (за винятком випадків, якщо обробка необхідна для уточнення персональних даних);2.3. Веб-сайт - одна або кілька логічно пов'язаних між собою веб-сторінок;2.4. Веб-сторінка - документ або інформаційний ресурс Всесвітньої павутини, доступ до якого здійснюється за допомогою веб-браузера;2.5. Веб-браузер - прикладне програмне забезпечення для перегляду веб-сторінок, змісту веб-документів, комп'ютерних файлів і їх каталогів; управління веб-додатками;2.4. Інформаційна система персональних даних – сукупність персональних даних, котрі містяться в базах персональних даних і котрі забезпечують їх обробку інформаційних технологій і технічних засобів;2.5. Знеособлення персональних даних - дії, в результаті яких неможливо визначити без використання додаткової інформації приналежність персональних даних конкретному Користувачеві чи іншому суб'єкту персональних даних;2.6. Обробка персональних даних - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних;2.7. Оператор - державний орган, муніципальний орган, юридична чи фізична особа, яка самостійно або спільно з іншими особами організують і (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними;2.8. Персональні дані - будь-яка інформація, що відноситься прямо або побічно до певного або визначеного Користувачеві веб-сайту https://funnytime.org/;2.9. Користувач - будь-який відвідувач веб-сайту https://funnytime.org/;2.10. Надання персональних даних - дії, спрямовані на розкриття персональних даних певній особі або певному колу осіб;2.11. Поширення персональних даних - будь-які дії, спрямовані на розкриття персональних даних невизначеному колу осіб (передача персональних даних) або на ознайомлення з персональними даними необмежене кола осіб, в тому числі оприлюднення персональних даних в засобах масової інформації, розміщення в інформаційно-телекомунікаційних мережах або надання доступу до персональних даних будь-яким іншим способом;2.12. Знищення персональних даних - будь-які дії, в результаті яких персональні дані знищуються безповоротно з неможливістю подальшого відновлення змісту персональних даних в інформаційній системі персональних даних і (або) внаслідок яких знищуються матеріальні носії персональних даних.
3. ОПЕРАТОР МОЖЕ ОБРОБЛЯТИ НАСТУПНІ ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ КОРИСТУВАЧА
3.1. Прізвище, ім'я, по батькові;3.2. Номер телефону;3.3. Адреса електронної пошти;3.4. Також на сайті відбувається збір і обробка знеособлених даних про відвідувачів (в т.ч. файлів «cookie») за допомогою сервісів інтернет-статистики.3.5. Перераховані вище дані далі по тексту Політики об'єднані загальним поняттям Персональні дані.
4. ЦІЛІ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
4.1. Мета обробки персональних даних Користувача - укладення, виконання та/або припинення договорів укладених між Сторонами (Оператором і Користувачем); надання доступу Користувачеві до сервісів, інформації та/або матеріалами, що містяться на веб-сайті https://funnytime.org/; уточнення деталей замовлення.4.2. Знеособлені дані користувачів, що збираються за допомогою сервісів інтернет-статистики, служать для збору інформації про дії користувачів на сайті, поліпшення якості сайту та його змісту.
5. ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
5.1. Оператор обробляє персональні дані Користувача тільки в разі їх заповнення та/або відправки Користувачем самостійно через спеціальні форми, розташовані на сайті https://funnytime.org/. Заповнюючи відповідні форми і/або відправляючи свої персональні дані Оператору, Користувач висловлює свою згоду з цією Політикою.5.2. Оператор обробляє знеособлені дані про Користувача в разі, якщо це дозволено в налаштуваннях браузера Користувача (включено збереження файлів «cookie» і використання технології JavaScript).
6. ПОРЯДОК ЗБИРАННЯ, ЗБЕРІГАННЯ, ПЕРЕДАЧІ ТА ІНШИХ ВИДІВ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
6.1. Безпека персональних даних, які обробляються Оператором, забезпечується шляхом реалізації правових, організаційних і технічних заходів, необхідних для виконання в повному обсязі вимог чинного законодавства у сфері захисту персональних даних.6.2. Оператор забезпечує збереження персональних даних і вживає всіх можливих заходів, що виключають доступ до персональних даних неуповноважених осіб.6.3. Персональні дані Користувача ніколи, ні за яких умов не будуть передані третім особам, за винятком випадків, пов'язаних з виконанням чинного законодавства.6.5. Термін обробки персональних даних є необмеженим. Користувач може в будь-який момент відкликати свою згоду на обробку персональних даних. Обробка персональних даних може бути припинена в інших випадках, передбачених чинним в Україні законодавством.
7. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН
7.1. Користувач зобов'язаний:7.1.2. Надати інформацію про персональні дані, необхідну для користування Сайтом.7.1.3. Оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані в разі зміни даної інформації.7.2. Оператор зобов'язаний:7.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п. 4 цієї Політики конфіденційності.7.2.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попередньої письмової згоди Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування, або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за винятком випадків передбачених чинним в Україні законодавством.7.2.3. Вживати заходів обережності для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.7.2.4. Здійснити блокування персональних даних, що відносяться до відповідного Користувача, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника або уповноваженого органу з захисту прав суб'єктів персональних даних на період перевірки, в разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.
8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
8.1. Користувач може отримати будь-які роз'яснення з питань, що його цікавлять, або стосуються обробки його персональних даних, звернувшись до Оператору за допомогою електронної пошти .moc.liamg%40rku.emitynnuf8.2. В даному документі будуть відображені будь-які зміни політики обробки персональних даних Оператором. Політика обробки персональних даних діє безстроково до заміни її новою версією.8.3. Оператор має право вносити зміни в справжню Політику конфіденційності без згоди Користувача.8.4. Нова Політика конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті https://funnytime.org/, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.8.5. Всі пропозиції або питання по цій Політиці конфіденційності слід повідомляти на електронну пошту .moc.liamg%40rku.emitynnuf8.6. Діюча Політика конфіденційності розміщена на сторінці за адресою https://funnytime.org/.